Matematika - Cihlář Zelenka - učebnice pro ZŠ

Informace pro distributory


Ucelená řada učebnic matematiky dvojice autorů Jiří Cihlář – Milan Zelenka pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia vydávaná již čtyři roky nakladatelstvím AOS Publishing má u učitelů příznivý ohlas. Pro každý ročník je určena jen jedna učebnice, která plní rovněž funkci sbírky úloh.


Učebnicová řada je zpracována podle platného Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, jednotlivé učebnice mají schvalovací doložku MŠMT a příznivé recenzní posudky.


Učebnice jsou vyvážené z hlediska zařazení motivace nové látky, jejího vysvětlení i procvičování. Řada poznatků se propedeuticky připravuje v dříve zařazených kapitolách. Na výkladové části navazují řešené příklady a velké množství úloh, které umožňují každému žákovi vhodným výběrem pracovat na úrovni svých schopností. Řada úloh vychází z praxe a z reálných situací, což žáky vede k přesvědčení o užitečnosti matematických vědomostí a dovedností v běžném životě. Výběr těchto úloh napomáhá také provázanosti matematiky s jinými předměty. Úlohy jsou označeny podle obtížnosti, nepředpokládá se, že žáci vyřeší všechny úlohy, ale záměrem je poskytnout učitelům a žákům možnost výběru z různých témat i forem zadání.


Autoři položili důraz na porozumění myšlenkovým postupům a pojmům a jejich vzájemným vztahům. Žáci jsou vedeni k samostatné a tvůrčí práci prostřednictvím často zařazovaných otázek k zamyšlení, u nichž mají experimentovat a objevovat nové poznatky.


Rozšiřující učivo nad rámec Rámcového vzdělávacího programu je označeno písmenem R, učitel je může zařadit do vzdělávacího procesu podle vlastní úvahy. Součástí učebnice jsou i autotesty, při jejichž řešení si žáci sami mohou ověřovat, do jaké míry učivo zvládli. K učebnici je zřízena internetová adresa www.matematika-zs.cz , která poskytuje učitelům užitečný didaktický servis. Jsou zde metodické poznámky k didaktickému pojetí učebnic, inspirativní počítačové materiály vytvořené v programech Excel, Geogebra a Cabri geometrie, které žáky naučí s danými programy pracovat, a umožní jim uvědomit si, jak jim využití této techniky usnadní řešení úloh a lépe pochopit vztahy mezi matematickými objekty. V učebnici na tyto materiály odkazuje symbol C. Učitelé zde rovněž naleznou návrhy tematických testů. Na stránkách je uvedena také řada užitečných odkazů a mnoho doplňujících didaktických materiálů.

© 2013 AOS Publishing