Matematika - Cihlář Zelenka - učebnice pro ZŠ

Matematika - nabídka učebnic pro 2. stupeň základních škol a víceletá gymnázia


Matematika - ilustrace Stanislava Holého

Vítejte na doprovodných stránkách k učebnicím matematiky pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia autorů Jiří Cihlář - Milan Zelenka s ilustracemi Stanislava Holého, které vydává nakladatelství AOS Publishing. Učebnice mají na základě příznivých posudků recenzentů jmenovaných MŠMT schvalovací doložku a korespondují s platným Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Počet škol, které učebnice používají, stále stoupá.


V současné době je kladen velký důraz na roli matematiky ve vzdělávání, která kultivuje specifický druh myšlení, vyznačující se zejména tvořivostí, kritičností, porozuměním souvislostem a objevováním nových poznatků. Je obecně konstatováno, že výuka matematiky se musí změnit tak, aby nebyla pro žáky hrozbou, aby poskytovala žákům dostatek prostoru pro to, aby si nové pojmy a poznatky spoluvytvářeli. I v souvislosti s povinnou maturitou z matematiky na některých středních školách je řadou odborníků zdůrazňováno, že úspěch těchto snah je podmíněn zejména zkvalitněním výuky matematiky na 2. stupni ZŠ. Jsme přesvědčeni, že tato nabízená řada učebnic umožňuje žákům i učitelům tyto cíle naplnit.


Učebnice jsou příznivě přijímány učitelskou veřejností také proto, že pro každý ročník je určena jenom jedna učebnice, která však obsahuje jak motivaci nové látky, tak i její výklad, procvičení i dostatek řešených příkladů a úloh různé obtížnosti. Učitel ani žáci tedy nemusí užívat další sbírky úloh. Ve srovnání s projekty, které využívají pro každý ročník více dílů, je cena učebnice příznivá a učební látka je více provázána.


Matematika - ilustrace Stanislava Holého Výrazným rysem těchto učebnic je bohaté zastoupení aplikačních a problémových úloh, aby si žáci uvědomili provázanost matematiky s jinými předměty i s reálným světem.


Na tomto portálu najdete i inspirativní počítačové C-materiály, na které jsou odkazy v učebnicích, metodické texty pro jednotlivé ročníky, ukázkové testy a další doplňkové materiály, úlohy a zajímavosti.Objednávky učebnic je možné zadávat pomocí objednávkového formuláře.

Matematika - ilustrace Stanislava Holého
© 2013 AOS Publishing