Matematika - Cihlář Zelenka - učebnice pro ZŠ

Metodika - 8. ročník


Učebnice Matematika 8 je součástí ucelené řady učebnic matematiky pro 2. stupeň základních škol. Informace a poznatky v učebnici rozvíjené jsou v souladu s moderními trendy didaktiky matematiky. Učebnice obsahuje ve vyvážené formě motivační činnosti pro novou látku, vysvětlení nové látky a její procvičení. Nová látka je prezentována přehledně a srozumitelně s využitím řady neverbálních prostředků se snahou o maximální vizualizaci. V učebnici se tak objevuje řadu tabulek, grafů, diagramů a obrázků. Pod výkladovými částmi učitelé a žáci najdou řadu vzorových příkladů, na které navazují úlohy. Těch je v učebnici dostatek a není nutné využívat další sbírky příkladů. Úlohy jsou označeny co obtížnosti jednou až třemi hvězdičkami a nepředpokládá se, že všichni žáci vyřeší všechny úlohy. Učitel tak získává prostor pro diferencovaný přístup k žákům a výběrem úloh z hlediska náročnosti, tematické formy zadání může každému umožnit pracovat na úrovni svých schopností. Velká část úloh vychází z praxe a z reálných situací a žáci si při jejich řešení uvědomují význam matematiky pro téměř všechny obory lidské činnosti. V mnoha případech se rovněž se předpokládá aktivní zapojení žáků do tvorby otázek, což má pozitivní motivační účinek. Z hlediska využití moderních informačních a komunikačních prostředků je pozitivem existence webu, na kterém je umístěna řada didaktických produktů, ve kterých se využívají specializované programy – Geogebra, Cabri geometrie a Excel.Učebnice obsahuje následující kapitoly:


  • 1. Opakování učiva ze 7. ročníku
  • 2. Druhá mocnina a odmocnina. Pythagorova věta
  • 3. Mocniny s přirozeným mocnitelem
  • 4. Výrazy
  • 5. Lineární rovnice
  • 6. Základy statistiky
  • 7. Kruh, kružnice, válec
  • 8. Konstrukční úlohy
  • 9. Zajímavé problémy

Na začátku školního roku žáci pracují s mocninami a naučí se užívat Pythagorovu větu. V rámci odmocnin se dospívá k pojmu reálného čísla. Při řešení úloh se předpokládá využití jak kalkulátoru, tak Excelu. Do třetí kapitoly jsou ve formě rozšiřujícího učiva zařazeny i mocniny se záporným celým mocnitelem. Velmi obtížný je pro žáky tematický celek výrazy, zejména výrazy s proměnnou. Proto je zde věnováno dost prostoru genezi výrazů, aby žáci zvládli abstrakci při přechodu od čísel k proměnným. V této kapitole jsou zařazeny i úlohy s vazbou na finanční matematiku, jejichž prostřednictvím dochází k průběžnému rozvíjení finančních znalostí a dovedností. Další tematický celek lineární rovnice je prezentován opět s maximální snahou po vizualizaci s cílem, aby předkládané učivo bylo co nejvíce srozumitelné. Při řešení slovních úloh hrají podstatnou roli řešené příklady, které žákům umožní pochopit metodiku postupu a využít jich při vlastní samostatné práci. V kapitole základy statistiky je akcent položen na pochopení základních termínů a způsobu jejich výpočtů. Teprve po pochopení těchto postupů se předpokládá využití zejména Excelu a jeho statistických funkcí. Následující kapitola kruh, kružnice, válec obsahuje jak činnosti geometrické, tak aritmetické i algebraické. Vhodné je i zařazení komplexních úloh, kdy žáci k řešení dospějí využitím všech tří typů činností. V závěru kapitoly je zařazeno učivo ze stereometrie, ve kterém se žáci naučí vypočítat objem a povrch válce a tyto nové dovednosti uplatní na řadě zajímavých úloh. Učitelé mohou zvýšit vizualizaci látky využitím Cabri 3D. Konstrukční úlohy obsahují úlohy na využití pojmu množiny bodů dané vlastnosti, konstrukci trojúhelníků a čtyřúhelníků. Učitelé by měli podporovat jak klasické rýsování těchto úloh do sešitu a dbát na jeho kvalitu, tak je vhodné využít didaktických materiálů na webu a naučit žáky provádět konstrukce pomocí počítače. Zajímavé problémy tvoří komplexnější úlohy, které mají vazbu k jednotlivým kapitolám a doporučujeme je využívat průběžně během školního roku.Vytisknout stránku
© 2013 AOS Publishing