Matematika - Cihlář Zelenka - učebnice pro ZŠ

Metodika - 7. ročník


Učebnice Matematika 7 je součástí ucelené řady učebnic matematiky pro 2. stupeň základních škol. Informace a poznatky v učebnici rozvíjené jsou v souladu s moderními trendy didaktiky matematiky. Učebnice obsahuje ve vyvážené formě motivační činnosti pro novou látku, vysvětlení nové látky a její procvičení. Nová látka je prezentována přehledně a srozumitelně s využitím řady neverbálních prostředků se snahou o maximální vizualizaci. V učebnici se tak objevuje řadu tabulek, grafů, diagramů a obrázků. Pod výkladovými částmi učitelé a žáci najdou řadu vzorových příkladů, na které navazují úlohy. Těch je v učebnici dostatek a není nutné využívat další sbírky příkladů. Úlohy jsou označeny co obtížnosti jednou až třemi hvězdičkami a nepředpokládá se, že všichni žáci vyřeší všechny úlohy. Učitel tak získává prostor pro diferencovaný přístup k žákům a výběrem úloh z hlediska náročnosti, tematické formy zadání může každému umožnit pracovat na úrovni svých schopností. Velká část úloh vychází z praxe a z reálných situací a žáci si při jejich řešení uvědomují význam matematiky pro téměř všechny obory lidské činnosti. V mnoha případech se rovněž se předpokládá aktivní zapojení žáků do tvorby otázek, což má pozitivní motivační účinek. Z hlediska využití moderních informačních a komunikačních prostředků je pozitivem existence webu, na kterém je umístěna řada didaktických produktů, ve kterých se využívají specializované programy – Geogebra, Cabri geometrie a Excel.Učebnice obsahuje následující kapitoly:


  • 1. Opakování učiva z 6. ročníku
  • 2. Celá čísla
  • 3. Zlomky a racionální čísla
  • 4. Procenta, úroky
  • 5. Shodnost
  • 6. Poměr, přímá a nepřímá úměrnost
  • 7. Čtyřúhelníky, hranoly
  • 8. Zajímavé problémy

V úvodu učebnice jsou zavedena celá čísla a žáci se naučí s nimi operovat. Při sčítání a odčítání celých čísel je vytvořena představa pohybu na číselné ose v úvodu doprovozena názornými obrázky. U násobení a dělení celých číselse využijí pravidelností a odvozují se znaménka součinu a podílu. V další kapitole se žáci naučí základní početní výkony se zlomky a zavedou se racionální čísla. Žáci se naučí vyjadřovat čísla různými tvary, převádět je na stejný tvar a operovat s nimi. V další části Zlomky, úroky se naučí vyjadřovat procenta desetinnými čísly a zlomky. Po osvojení těchto souvislostí prostřednictvím řady obrázků a diagramů jsou řešeny praktické úlohy včetně základůz oblasti finanční matematiky. V kapitole Shodnost je zaveden pojem shodných geometrických útvarů, jsou prezentovány věty o shodnosti trojúhelníků a následně jsou zařazena další geometrická zobrazení, která se při ověřování shodnosti využívají. V kapitole Poměr a úměrnosti je zařazena řada zajímavých úloh z praxe, při jejichž řešení si žáci osvojí užitečnost nabývaných vědomostí a dovedností. Důraz je v této kapitole položen mj. na geometrickou interpretaci aritmetických výpočtů. Žáci se tak naučí konstrukčně dělit úsečku na určitý počet částí, dělit ji na části v daném poměru a provádět její změnu v daném poměru. Tyto konstrukce mohou být vytvořeny i pomocí geometrického programu počítačem.Sedmou kapitolu tvoří Čtyřúhelníky, hranoly a žáci se je naučí identifikovat, uvědomují si jejich vlastnosti a provádějí jejich konstrukce. Následují úlohy na výpočty obvodů a obsahů těchto rovinných útvarů. V další části kapitoly je zařazeno učivo stereometrické – kolmé hranoly. Zavádí se správná terminologie, objevují se sítě těles a následně se počítají povrchy a objemy hranolů. Poslední část kapitoly tvoří úlohy na výpočet hmotnosti. V závěru učebnice jsou uvedeny zajímavé problémy, které tvoří komplexnější úlohy s vazbou na jednotlivé kapitoly a doporučujeme je využívat průběžně během školního roku.Vytisknout stránku
© 2013 AOS Publishing