Matematika - Cihlář Zelenka - učebnice pro ZŠ

Metodika - 6. ročník


Učebnice Matematika 6 je součástí ucelené řady učebnic matematiky pro 2. stupeň základních škol. Informace a poznatky v učebnici rozvíjené jsou v souladu s moderními trendy didaktiky matematiky. Učebnice obsahuje ve vyvážené formě motivační činnosti pro novou látku, vysvětlení nové látky a její procvičení. Nová látka je prezentována přehledně a srozumitelně s využitím řady neverbálních prostředků se snahou o maximální vizualizaci. V učebnici se tak objevuje řadu tabulek, grafů, diagramů a obrázků. Pod výkladovými částmi učitelé a žáci najdou řadu vzorových příkladů, na které navazují úlohy. Těch je v učebnici dostatek a není nutné využívat další sbírky příkladů. Úlohy jsou označeny co obtížnosti jednou až třemi hvězdičkami a nepředpokládá se, že všichni žáci vyřeší všechny úlohy. Učitel tak získává prostor pro diferencovaný přístup k žákům a výběrem úloh z hlediska náročnosti, tematické formy zadání může každému umožnit pracovat na úrovni svých schopností. Velká část úloh vychází z praxe a z reálných situací a žáci si při jejich řešení uvědomují význam matematiky pro téměř všechny obory lidské činnosti. V mnoha případech se rovněž se předpokládá aktivní zapojení žáků do tvorby otázek, což má pozitivní motivační účinek. Z hlediska využití moderních informačních a komunikačních prostředků je pozitivem existence webu, na kterém je umístěna řada didaktických produktů, ve kterých se využívají specializované programy – Geogebra, Cabri geometrie a Excel.Učebnice obsahuje následující kapitoly:


  • 1. Shrnutí a opakování učiva z 1. až 5. ročníku
  • 2. Zlomky a desetinná čísla
  • 3. Dělitelnost přirozených čísel
  • 4. Úhel a jeho velikost
  • 5. Osová souměrnost
  • 6. Trojúhelník
  • 7. Objem a povrch kvádru, krychle
  • 8. Zajímavé problémy


V první kapitole je zařazeno učivo z 1. stupně ZŠ, které má přispět ke sjednocení požadavků a prostřednictvím zajímavých úloh vyvolat zájem o matematické učivo. V kapitole Zlomky a desetinná čísla se navazuje na základní znalosti z 1. stupně, nejprve se uvádějí souvislosti zlomků a desetinných čísel, které se žáci učí zaokrouhlovat. Následují operace s desetinnými čísly, kdy je žákům prostřednictvím řešených příkladů předkládáno odůvodnění jednotlivých postupů. Získané dovednosti si žáci procvičí na řadě úloh tematicky zaměřených na reálné situace. Kapitola o dělitelnosti je prezentována sesnahou o logické vyvozování znaků dělitelnosti a o maximální vizualizaci dané látky. Po zavedení prvočísel a čísel složených a společných násobků a dělitelů následuje řada zajímavých úloh k procvičení dané látky. Další část učebnice tvoří kapitola Úhel a jeho velikost, která rozšiřuje obzor geometrických vědomostí a dovedností. Žáci se v ní naučí úhly klasifikovat, měřit, konstruovat, sčítat, odčítat, násobit a dělit. V další kapitole je zařazeno rovněž geometrické učivo, jedná se o osovou souměrnost. I v této kapitole si žáci uvědomují užitečnost geometrických poznatků při řešení reálných situací prostřednictvím zařazených úloh. Některé z těchto činností je rovněž užitečné provádět pomocí počítače s využitím některého grafického editoru. Následuje kapitola Trojúhelník, která tematicky navazuje na obě předchozí kapitoly. Žáci se zde učí trojúhelníky rozlišovat podle druhu, seznámí se s jejich prvky a naučí se jejich jednoduché konstrukce. V této části je zařazen i výpočet pravoúhlého trojúhelníku. Předposlední kapitolu tvoří Objem a povrch kvádru, krychle. Žákům se názorně předvádí způsob výpočtu objemu obou těles, převádějí se jednotky objemu a vše so procvičuje na řadě názorných úloh. Po prezentaci sítě těles je zařazen výpočet povrchu kvádru a krychle a samém závěru kapitoly se žáci seznamují s jejich pravoúhlými průměty.V závěru učebnice jsou uvedeny zajímavé problémy, které tvoří komplexnější úlohy s vazbou na jednotlivé kapitoly a doporučujeme je využívat průběžně během školního roku.Vytisknout stránku
© 2013 AOS Publishing