Matematika - Cihlář Zelenka - učebnice pro ZŠ

O učebnicích


Na řadě škol je využívána ucelená řada učebnic matematiky pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia autorů Jiří Cihlář – Milan Zelenka, kterou ilustroval Stanislav Holý, vydávaná nakladatelstvím AOS Publishing.


Tato řada vznikla na základě dlouholetých zkušeností autorů obohacených o myšlenky, které učitelé formulovali na diskusních seminářích organizovaných na území celé republiky po dobu několika let.


Autoři položili důraz na porozumění myšlenkovým postupům a pojmům a jejich vzájemným vztahům. Žáci jsou vedeni k samostatné a tvůrčí práci prostřednictvím často zařazovaných otázek k zamyšlení, u nichž mají experimentovat a objevovat nové poznatky.

Učebnice byly učitelskou veřejností příznivě přijaty také proto, že pro každý ročník je určena jenom jedna učebnice v rozsahu 192 stran, která však obsahuje jak motivaci nové látky, tak i její výklad, procvičení i dostatek úloh různé obtížnosti.


Ukázka stránek z učebnice pro 6. ročník:
Učebnice mají na základě příznivých posudků recenzentů jmenovaných MŠMT schvalovací doložku a korespondují s platným RVP pro základní vzdělávání. Jsou vhodné i pro víceletá gymnázia.


Výrazným rysem těchto učebnic je bohaté zastoupení aplikačních a problémových úloh, aby si žáci uvědomili provázanost matematiky s jinými předměty i s reálným světem.


Inspirativní počítačové C-materiály, které jsou vytvořeny v programech Excel, Geogebra a Cabri-geometrie, naučí žáky s těmito produkty pracovat a využívat je nejenom k řešení úloh a problémů, ale i k lepšímu pochopení matematické látky. Na možnost využití těchto C-materiálů odkazuje na příslušných místech učebnic speciální ikona.


Ukázka stránek z učebnice pro 7. ročník:
Knihy můžete objednávat zde.
Úryvky z recenzních posudků

"Učebnice pojímají látku druhého stupně základní školy velmi komplexně a obsahují všechny podstatné informace pro ucelené osvojování matematických témat zařazených do RVP.Jsou rozvíjeny všechny klíčové kompetence (zejména kompetence k učení, k řešení problémů a pracovní, jak je pro matematiku typické). Rozvoj komunikativní kompetence, sociální a personální a občanské je zejména v rukou učitele a toho, jak bude s učebnicí pracovat. Pomocí učebnic mohou být naplněny očekávané výstupy podle RVP."

"Učebnice jsou vyvážené z hlediska zařazení motivace pro novou látku, vysvětlení nové látky a jejího procvičení. Úloh je dostatek a jsou diferencovány podle obtížnosti. Nová látka je zpravidla vysvětlena názorně aprezentována přehledně. Text je doplněn pěknými schématy, je vidět, že se autoři snaží matematické poznatky co nejvíce vizualizovat."

"Žáci jsou vedeni k samostatné a tvůrčí práci prostřednictvím často zařazovaných otázek k zamyšlení, u nichž mají experimentovat a zjišťovat nové poznatky."

"Učebnice všech ročníků obsahují skutečně hodně aplikačních úloh, které ukazují provázanost matematiky s jinými předměty (např. zeměpisem, tělesnou výchovou, dějepisem, fyzikou, hudební výchovou) i s reálným světem."

"V učebnicích se objevují i nestandardní aplikační úlohy a problémy (dle RVP pro ZV) i v samostatných kapitolách pod názvem Zajímavé problémy – zde se objevují úlohy s kombinatorickou úvahou, na prostorovou představivost, s číselnými řadami či logické úlohy."

"Z odborného hlediska jsou učebnice zcela v pořádku. Informace a poznatky v nich rozvíjené jsou v souladu se stavem poznání v matematice jako vědě. Z grafického hlediska jsou učebnice též v pořádku.Metodické a didaktické zpracování učebnic považuji za zdařilé."

© 2013 AOS Publishing