Matematika - Cihlář Zelenka - učebnice pro ZŠ

Metodika - 9. ročník


Učebnice Matematika 8 je součástí ucelené řady učebnic matematiky pro 2. stupeň základních škol. Informace a poznatky v učebnici rozvíjené jsou v souladu s moderními trendy didaktiky matematiky. Učebnice obsahuje ve vyvážené formě motivační činnosti pro novou látku, vysvětlení nové látky a její procvičení. Nová látka je prezentována přehledně a srozumitelně s využitím řady neverbálních prostředků se snahou o maximální vizualizaci. V učebnici se tak objevuje řadu tabulek, grafů, diagramů a obrázků. Pod výkladovými částmi učitelé a žáci najdou řadu vzorových příkladů, na které navazují úlohy. Těch je v učebnici dostatek a není nutné využívat další sbírky příkladů. Úlohy jsou označeny co obtížnosti jednou až třemi hvězdičkami a nepředpokládá se, že všichni žáci vyřeší všechny úlohy. Učitel tak získává prostor pro diferencovaný přístup k žákům a výběrem úloh z hlediska náročnosti, tematické formy zadání může každému umožnit pracovat na úrovni svých schopností. Velká část úloh vychází z praxe a z reálných situací a žáci si při jejich řešení uvědomují význam matematiky pro téměř všechny obory lidské činnosti. V mnoha případech se rovněž se předpokládá aktivní zapojení žáků do tvorby otázek, což má pozitivní motivační účinek. Z hlediska využití moderních informačních a komunikačních prostředků je pozitivem existence webu, na kterém je umístěna řada didaktických produktů, ve kterých se využívají specializované programy – Geogebra, Cabri geometrie a Excel.Učebnice obsahuje následující kapitoly:


  • 1. Opakování učiva z 8. ročníku
  • 2. Lomený výraz. Řešení lineárních rovnic s neznámou ve jmenovateli
  • 3. Soustavy lineárních rovnic se dvěma neznámými
  • 4. Funkce
  • 5. Podobnost. Goniometrické funkce
  • 6. Jehlan, kužel, koule
  • 7. Základy finanční matematiky
  • 8. Základy rýsování
  • 9. Závěrečné opakování
  • 10. Zajímavé problémy

Po procvičení látky z předchozího ročníku je zařazeno téma Lomený výraz, kdy se žáci učí výrazy zjednodušovat, určovat jejich smysluplnost a provádět s nimi jednoduché operace. V další části se seznamují s řešením lineárních rovnic s neznámou ve jmenovateli a následně jejich využitím ve slovních úlohách. Další kapitolu tvoří Soustavy lineárních rovnic se dvěma neznámými. Kapitola obsahuje algebraické řešení příkladů metodou dosazovací a sčítací. V učebnici jsou uvedeny i příklady, kdy soustava nemá žádné řešení nebo jich má nekonečně mnoho. V závěru kapitoly se objevují slovní úlohy, u kterých se při jejich řešení předpokládá použití soustav rovnic. V následující kapitole Funkce jsou zavedeny základní pojmy a zpřesňuje se terminologie. U lineárních funkcí je učivo z předcházející kapitoly doplněno o grafické řešení soustav rovnic. U celé této části je vhodné komplementárně využívat Excel, který umožňuje rychle a přesně získávat grafy dalších zařazených funkcí, tj. kvadratické funkce a nepřímé úměrnosti. Pro mimořádně nadané žáky je možno využít i lineární lomenou funkci. Další kapitola obsahuje zavedení pojmu podobnosti geometrických útvarů, věty o podobnosti trojúhelníků a příklady řešené jak numericky, tak geometricky. V rozšiřujícím učivu se objevuje stejnolehlost a její souvislost s perspektivou. Dále jsou zde zařazeny mapy a plány a v závěru se objevují goniometrické funkce a řada příkladů pro jejich aplikace. Je na vyučujícím zda a do jaké hloubky se rozhodne uvedenou učební látku využít. V kapitole Jehlan, kužel, koule se žáci naučí vypočítat povrchy a objemy všech těchto těles s využitím všech dosavadních znalostí a dovedností. I v této kapitole je zařazena řada zajímavých příkladů a úloh, některé jsou určeny pro nadané žáky. Kapitola Základy finanční matematiky je koncipována s cílem shrnout a rozvinout vědomosti žáků z této oblasti Na konkrétních příkladech si žáci uvědomují souvislosti matematiky s řešením praktických finančních úloh. Učebnice obsahuje i kapitolu Základy rýsování. Pokud se ji učitel rozhodne do výuky zařadit, seznámí své žáky s jednoduchými výkresy, způsobem jejich kótování a pravoúhlým promítáním. Kapitola Závěrečné promítání obsahuje úlohy, které tvoří průřez celým učivem 2. stupně základní školy. Tato kapitola vytváří dobrou průpravu pro přijímací řízení na střední školy. Zajímavé problémy tvoří komplexnější úlohy, které mají vazbu k jednotlivým kapitolám a doporučujeme je využívat průběžně během školního roku.Vytisknout stránku
© 2013 AOS Publishing